در برابر تعرض سرمایه‌داران به حقوق کارگران باید ایستاد!

در ادامه تعرضات همه جانبه سرمایه‌داران علیه کارگران و پس از چند سال کشاکش بر سر تغییر قانون کار، سرانجام این تعرض به عرصه قانون کار نیز تعمیم یافت. طبقه سرمایه‌دار که در این مورد از حمایت و پشتیبانی بی برو و برگرد مجلس و کابینه خاتمی برخوردار است، به قانون کاری که دو دهه پیش در شرایط سیاسی و توازن قوای دیگری مصلحتا پذیرفته شده بود، دست‌اندازی کرد و با ایجاد تغییر در آن، زمینه کسب سودهای بیش‌تر و تشدید استثمار خشن و بی قید و شرط کارگران را بیش از پیش مهیا ساخت…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.