در اکسیون اعتراضی ۲۰ سپتامبر شرکت می‌کنیم

حکومت سرمایه‌داری هار و وحشی ایران چنان از جنبش نان، کار، آزادی ترسیده که روز ۲۵ شهریور اراذل‌واوباش خود را برای خاموش کردن صدای حق‌طلبانه کارگران هپکو اراک به محل تجمع کارگران گسیل کرده تا آن‌ها را ضرب و شتم و بازداشت کنند. حمله وحشیانه مزدوران جمهوری اسلامی به کارگران هپکو را محکوم می‌کنیم و بنا بر فراخوان شورای استکهلم همراه با سایر نیروهای چپ و کمونیست در اکسیون اعتراضی روز جمعه در مقابل سفارت که از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم. از تمامی دوستان و مردم آزادیخواه نیز می‌خواهیم که در این حرکت اعتراضی مشارکت کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

فعالین سازمان فدائیان اقلیت سوئد

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.