درباره هسته های کارگری

درباره هسته های کارگری متنی است که کمیته اروپایی کمینترن در آغاز سال ۱۹۳۰ به احزاب کمونیست ارسال نمود…

POST A COMMENT.