داوود: بررسی مسئله ملی در پرتو انترناسيوناليسم پرولتری

آنطور که از محتوای آموزش مارکسيسم برمی آيد، مضمون مبارزه پرولتاريا در شکل ملی و در مضمون بين المللی است و کارگران در اين مبارزه چيزی برای از دست دادن ندارند جز زنجيرهای دست و پايشان. اگر به عنوان يک کمونيست از اين ديدگاه به مسائل بنگريم …..
متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.