خون خواهی آبان

فردا  تیشرت سیاسی خود را می پوشم

با فرو افتادگان

فردا اول آبان

باید برپا  کنیم جهان بهتر

گذشته ام  را به چالش خواهم کشید

بی اعتنا

از حصار ترس خواهم گذشت

برای  فاتحان  فردا

شعرهایم را  با خون سرخ آبان غسل خواهم داد

تا گشتار آبان سرو د  زندگی گردد

و نامش گریه تمام زندانیان  سیاسی

آخر اینان چراغ انسانیت را خاموش می خواهند

تریبونهای سیاسی را خونین

آری  اینجا

قلم های سرخ

در جای متهم می ایستند

محکوم به مرگ

لای انگشتان سرب  می کارند

باروت

ما می نویسیم

با زیبا ترین  سرودها

جوانه می کاریم

تا فردا  رسد  انقلاب

      سیاهکوه

POST A COMMENT.