خواست ما؛ آزادی فوری و بی قید وشرط همه بازداشت شدگان است!

logoامروز، شنبه بیست و ششم اردیبهشت، ده هاتن ازاعضای خانواده بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر درپارک لاله تهران، برای چندمین بار، دربرابر” دادگاه انقلاب “، دست به تجمع اعتراضی زدند وخواستارآزادی بی قید و شرط عزیزان خود شدند.

مأمورین دولتی ، طبق معمول روزهای گذشته ، بادادن جواب های سربالا، درصدد متفرق ساختن خانواده ها برآمدند.امااجتماع کنندگان ،که بارها پاسخ های تکراری مشابه و گاه متناقضی را شنیده بودند، دربرابر عکس العمل مأمورین دولتی ، به شدت اعتراض نموده ومصرانه برخواست خویش مبنی برآزادی بازداشت شدگان پای فشردند. یورش مأمورین دولتی به اعتراض کنندگان ، ضرب وشتم ، وحتابازداشت یکی ازاعتراض کنندگان نیز، نه تنها نتوانست اراده آنان به ادامه اعتراض و برای آزادی عزیزان خویش رادرهم بشکند، بلکه برشدت اعتراض و خشم آنان نیز افزود.اعزام نیروهای پلیس ، ازجمله پلیس زن وتعدادی ازنیروهای گاردویژه ، به منظور ارعاب و متفرق ساختن خانواده ها نیز، کارسازنشد . خانواده های بازداشت شدگان ، بانشستن روی پله های جلوی درب دادگاه ، به اعتراض و مقاومت خویش ادامه دادند.

در اثر استمرار مبارزه ، پافشاری وپی گیری خانواده ها ، سرانجام چنین وعده داده شد که روز یک شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ، ۳۵ تن از بازداشت شدگان ، که اسامی آن هانیز اعلام شده است، آزاد می شوند.

اکنون درحالی وعده آزادی ۳۵ تن ازبازداشت شدگان داده شده است که علاوه بر این تعداد ، هنوز ده ها تن دیگردر زندان وتحت فشار وانواع شکنجه های جسمی وروانی قرار دارند. دستگاه امنیتی رژیم ، حتا ازفراهم ساختن شرایط تماس این افراد با اعضای خانواده خود ممانعت به عمل آورده وخانواده هارادر بی اطلاعی نگاه داشته وموجب نگرانی شدید آن ها شده است.

روز ۱۱ اردیبهشت ، بیش از۲۰۰ تن از فعالان کارگری و دیگر شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، درپارک لاله تهران بازداشت شدند. همان روز، مراسم کارگران فلزکار و مکانیک ، در محل تعاونی کارگران واقع درنعمت آباد تهران، نیز مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم قرارگرفت و ده هاتن از کارگران نیز بازداشت وروانه زندان شدند.

۱۶ روز پس از این بازداشت ها، از سرنوشت تعدادزیادی از دستگیرشدگان ، هنوز اطلاع دقیقی دردست نیست واعتراضات مکررخانواده ها وخواست آنها برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزان خویش و آزادی آنها، بی پاسخ مانده است!

سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، ضمن پشتیبانی از مبارزه خانواده ها برای آزادی بستگان خود، خواستارآزادی فوری و بی قید وشرط تمام بازداشت شدگان است.

سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، بار دیگر یورش به مراسم های اول ماه مه ، ضرب وشتم وبازداشت کارگران ودیگر شرکت گنندگان دراین مراسم ها، وهمچنین هرگونه اهانت و بی احترامی ، نسبت به خانواده های بازداشت شدگان راقویاًمحکوم می کند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.