خاوران

خاوران  وطنم

بذر آزادی

تو خواهی روئید

از شفق سرخ صبح انقلاب

خاطرات تو در سرودهای خیابان

در چکاچک رزم ما

بذر پیروزی خواهد کاشت

با گلوله فقری که در سینه دارید

سال‌ها پرچم مبارز ه را بر دوش کشیدی

تا طلوع صبح  را به ارمغان بیاری

از دادگاههای نظامی تا رود ارس

از جنگل‌های سیاهگل تا تپه‌های اوین

از مهر آباد جنوبی تا گیتار خون عروسی

فریاد زدید

اینجا وطن ماست

فقط یک هدف داریم

تا نابودی ظلم

هستیم

خواهیم بود

تا ابد

 

سیاهکوه

POST A COMMENT.