تظاهرات در هامبورگ

امروز شنبه ۱۸ ژانویه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اکسیونی از طرف” شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ”، “فعالین حزب کمونیست ایران در هامبورگ” و فعالین سازمان فدائیان-اقلیت (هامبورگ) در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر جهت حمایت از مبارزات مردم ایران، آزادی زندانیان سیاسی و محکوم کردن کشتار مسافران هواپیمایی اکراینی علیه رژیم فاشیستی  جمهوری اسلامی بعمل آمد. در این اکسیون همچنین نماینده ی حزب مارکسیست – لنینیست آلمان و نماینده یی از رفقای بلوک بین المللی برای همبستگی با اعتراضات مردم شرکت و سخنرانی کردند.

POST A COMMENT.