تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه علیه کارگران، در آستانه مضحکه انتخاباتی

logoرژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی درحالی که ازمدتی پیش تبلیغات بسیار گسترده و پرخرجی را پیرامون به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده است، تاهرطورشده ، توده مردم را به انتخابات نمایشی خود جذب کند، درعین حال برشدت اقدامات سرکوب گرانه خود علیه کارگران و فعالان کارگری نیز افزوده است.

امروز سه شنبه پنجم خرداد، علی نجاتی ، رئیس هیاًت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و قربان علی پور ، عضوهیاًت مدیره این سندیکا، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای شوش احضارشدند.علی نجاتی رئیس هیاًت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از۱۸ اسفند ۸۷ تا ۲۵ فروردین ۸۸ دربازداشت و تحت بازجویی دستگاه اطلاعات قرارداشت که سرانجام با قرارکفالت آزاد شد. علی نجاتی درحالی به دادسرای شوش احضارشده است که مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه دریک توطئه مشترک با نیروهای امنیتی ، به بهانه غیبت! ایشان، آن هم درست درروزهایی که وی در بازداشت وتحت بازجوئی وشکنجه نیروهای اطلاعاتی قرارداشت، از کار اخراج شده است.

قربان علی پور و سایراعضاء هیاًت مدیره سندیکانیز با صدوراحکامی ، هریک، به یک تاپنج سال زندان وممنوعیت ازشرکت درهرگونه انتخابات نمایندگی کارگری ، محکوم شده اند.

امروز همچنین یک فعال سیاسی وکارگری درمریوان، باردیگرمورد شکنجه های شدید جسمی وروحی قرارگرفت. روز یکشنبه نیز سه تن ازبازداشت شدگان اول ماه مه تهران به نام های: جعفرعظیم زاده، سعید یوزی و محمد اشرفی ، بعد ازانتقال به بند ۲۰۹ اوین ، مورد شکنجه های جسمی و ضرب و شتم شدید نیروهای اطلاعاتی قرار گرفتند. بازجویان و شکنجه گران، فعالان کارگری را مورد شکنجه و تحت فشار قرارداده اند، تا اتهامات واهی را که علیه آنان عنوان کرده اند به پذیرند و متونی را که شکنجه گران تهیه نموده اند، امضاء کنند ! افزون برضرب وشتم این کارگران در زندان اوین ، ده ها تن دیگر از بازداشت شدگان اول ماه مه درپارک لاله و درمحل تعاونی کارگران فلزکار و مکانیک تهران نیز در بازداشت به سرمی برند و از نظرجسمی و روحی تحت فشارقراردارند.

فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، پیوسته تحت فشار و پی گرد مزدوران رژیم هستند. منصوراسالو که به پنج سال حبس محکوم شده است، اخیراً و برای چندمین بارمورد تهدید جانی قرارگرفته است! چندین عضو سندیکا، ازجمله ناصرمحرم زاده ازاعضاء فعال این سندیکا نیز اخراج شده اند. ده ها کارگرکشت وصنعت نیشکرهفت تپه و زیرمجموعه های آن ازجمله کاغذسازی پارس ، حریرپارس وحمل کیسه نیشکر، اخراج شده اند ویادرآستانه اخراج اند.

رژیم ارتجاعی وسرکوب گر جمهوری اسلامی، درآستانه انتخابات قلابی خود، برشدت اقدامات سرکوب گرانه خویش علیه دانشجویان، زنان، معلمان وخصوصاًکارگران افزوده است، و دستگاه ارتباط جمعی ومرتجعین حاکم نیزآگاهانه تلاش می کنند صدای اعتراض کارگران را در زیرآواری ازتبلیغات “انتخاباتی” مدفون سازند.

نباید اجازه داد رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی به این هدف شوم خود جامه عمل به پوشاند. با تمام توان باید به دفاع فعال ازکارگرا ن برخیزیم وتلاش مذبوحانه رژیم را خنثا کنیم.

سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، احضار، بازداشت، اخراج، ضرب وشتم ومحاکمه کارگران و فعالان کارگری راقویاًمحکوم میکندوبار دیگر خواستارآزادی بی قید وشرط تمام بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ، خواستارلغوکلیه احکام صادره علیه اعضاءهیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و همچنین خواستار بازگشت به کارعلی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکاست.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ خرداد ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

POST A COMMENT.