تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری نفت وگاز وحفاری در اهواز

صدها کارگر وحقوق بگیرزن ومرد شرکتهای پیمانکاری نفت وگاز وحفاری ازاستانها  وشهرهای مختلف دور و نزدیک امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت جلو اداره مناطق نفت  خیز جنوب، در اهواز تجمع اعتراضی بر پا کردند.

رژیم سرمایه داری وضد کارگری جمهوری اسلامی از همان ابتدا درسر سپردگی به  طرح ها ی ضد کارگری سرمایه داری جهانی وبه اجرا گذاشتن آنها در محروم کردن  مطلق کارگران از حداقل حقوق خود کمترین درنگی نکرد. این در حالی بود که خیلی از  کشورهای سرمایه داری اصطلا حا پیرامونی وکمتر توسعه یافته با تامل وتردید وبا فکر  وبرنامه تن به اجرای طرحهای نیمه ونسبی ضد انسانی وضد کارگری سیستم سرمایه  داری جهانی دادند واز پی آمد ویرانگر واستثمار وحشیانه وسیری ناپذیر آن و دروحشت  ازاعتراض های عمومی کارگران در بیم وهراس بودند.

رژیم ارتجاعی وسرمایه داری جمهوری اسلامی با رهنمود ازکارشناسان سرمایه داری  وامپریالیست های جهانی، اول بار طرح تفکیک وشقه شقه کردن طبقه کارگرایران را در  شرکت نفت بعنوان بزرگترین واحد کارگری ومادر صنایع ایران به اجرا در آورد وبعد  آن را به دیگر واحد های تولیدی وکارگری تعمیم وگسترش داد وسپس عمومی کرد. یکی از  پایه ای ترین موانع برسر راه جنبش طبقه کارگر ایران واگذاری کارها به پیمانکاران  وتفکیک کارگران به رده های جداگانه حقوقی است. تبعیض آمیز ترین نوع ازروابطی  است که میان کارگران واحد های یک صنعت ومرکز تولید وکارخانه ودر مقیاس  عمومی میان طبقه کارگر ایران درجریان است . با عبور از این قانون تبعیض آمیز است  که طبقه کارگر ایران در یک سطح ارتقا یافته ای مبارزه خود را پیش می برد.

تجمع اعتراضی این کارگران پروژه ای نفت وگاز وحفاری به دنبال فراخوان قبلی ودر  ادامه مبارزات این کارگران در سالهای اخیر است که شکل گرفت با خواسته های  همسان سازی حقوقی وافزایش مدت زمان استراحت ( رست)  به مدت هر ماه ده روز و همچنین مطالبه فوری افزایش دستمزد و حقوق متناسب با تورم موجود. از جمله شعارهایی که  این کارگران در تجمع خویش باصدای بلند سر دادند- “تورم صد درصد ی، افزایش ده در صدی” و”وعده  های توخالی،افزایش پوشالی” بود. درحالی این کارگران به افزایش ناچیز دستمزد خود  اعتراض می کنند که رژیم افزایش ۵۷  درصدی را به دستمزدهای کارگری تخصیص داده  که این حقوق چند برابر زیر خط فقر تعیین شده است. این کارگران نسبت به هویت  حقوقی دو گانه ای که در مورد آنان اجراء می شود اعتراض داشتند.- “حقوق ما  کارگری، عیدی ما کارمندی،!”

صدها کارگر پیمانکاری وپروژه ای و قرارداد موقت  زن ومرد معترض نفت وگاز وحفاری درپایان تجمع  میان خودشان قرار گذاشتند که در اولین فرصت پیش رو ودرمدت زمان کم دوشنبه  همین هفته با اجتماع مجدد تحقق خواسته های خودرا پیگیری خواهند کرد. انان کارفرما  را مخاطب قرار داده ورو به همکاران خود گفتند “چنانچه پاسخ نگیریم خواسته های  خودرا با جمعی گسترده تر درتهران پیگیری می کنیم.” درهمین خصوص و درتدارک سفر  به تهران، نام نویسی شروع شد.!؟

مبارزات کارگران ایران دراین سالهای بحرانی وسخت حرکت های رغبت انگیز  وروبجلویی در عرصه تجمع های اعتراضی واعتصابی داشته اند، موجبات انگیزه مبارزات  عمومی اجتماعی را در جامعه وسعت بخشیده است. امروز  که جامعه ملتهب است وتب انقلاب اجتماعی خیلی از شهر هارا فراگرفته، اهمیت جنبش انقلابی طبقه کارگرایران بیش از هرزمانی است. حلقه های تجمع واعتراض می تواند در شرایط متغییر ومتحول به یک  اعتصاب عمومی سیاسی منجر شود.

 زنده باد مبارزات سراسری واعتصاب عمومی  سیاسی!

زنده باد انقلاب  سوسیالیستی! 

کریم شهبازی کارگرپروژه ای موقت نفت وگاز

۲۴ / ۲ / ۴۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۰  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.