تابستان ۶۷

تابستان   ۶۷  را به یاد  داری؟

تاریخ  جوخه های  آتش  را می گویم

کلمات توقیف  شده را

زبانهای بریده  را

چندین  هزار  گل نسترن  را

خاوران  را

تابستان  ۶۷  را به یاد  داری ؟

درناهای  بی خواب  در شور مردن را

می‌گویم

برای  چیدن گلبرگ  های  نسترن

شورا  می گیرند

هیئت  مرگ  میآید

به غارت  خورشید

شاید خموش شود  شعله های توفان

بوی تعفن ،  کندیده  سرمایه را می گویم

اوین   را

تابستان  ۶۷  را به یاد  داری؟

تاریخ   هزاران  جان شیفته را  می گویم

آویزان بر چوبه دار

گلویشان  پر  از  آواز

به کودکان  زیبای  گرسنه

هدیه  پاسداران  سرمایه

حدیده داغ بر سوگلی های

کار           نان           آزادی

ضجه مادران

بر  غل  زنجیر   دژخیمان

خاوران را می گویم

به یاد  ۲۵ اسفند  روز  جانباختگان

فدایی

                                      سیاهکوه

POST A COMMENT.