بیست و دوم بهمن هشتاد وهشت،نمایش قدرت توده ها و استیصال رژیم

امروز پنجشنبه  ٢٢ بهمن، خیابان هاومیادین اصلی درنقاط مرکزی تهران، یکباردیگر به مکان درگیری و رودرروئی مردم وجوانان شجاع با نیروهای مزدور وسرکوبگر رژیم تبدیل گردید.

رژیم جمهوری اسلامی پس ازتظاهرات و اقدامات قهرمانانه مردم تهران درروز عاشورا، تمام تلاش وتوانائی خودرابرای ارعاب مردم وبرای جلوگیری ازورودآن ها به خیابان هادر روز٢٢ بهمن بکاربست. علاوه برمحاکمات فرمایشی، افزایش اعدام ها وکشتار وشکنجه زندانیان سیاسی، وهمچنین گسترش بیش ازپیش دستگیریها درآستانه ٢٢  بهمن، فرماندهان نیروهای مسلح رژیم، مقامات امنیتی و حکومتی نیز به کرات ازتریبون های مختلفی، به تهدید مردم پرداختند و مکرر گفته شد که هرگونه تظاهرات غیرحکومتی به شدت سرکوب، وباهرجنبنده ای که بخواهدغیرازشعارهای حکومتی، شعاردیگری بدهد، به شدت برخورد خواهد شد.

اما ورود گسترده مردم وجوانان تهران به خیابان ها در روز ٢٢ بهمن، اعتراضات گسترده وسازماندهی تظاهرات موضعی، همراه باطرح شعارهای رادیکال، باردیگر نشان داد که توده های مردم ازاقدامات سرکوبگرانه وتهدیدات رژیم پوسیده جمهوری اسلامی نمی هراسند و به درماندگی و ماهیت پوشالی آن نیزپی برده اند. توده های مردم ، زنان وجوانان شجاع تهران ، درمیدان انقلاب، آزادی، میدان صادقیه، میدان اشرفی اصفهانی، پونک، ولی عصر، شهرک غرب، دروازه دولت، کارگر، امیرآبادشمالی و چند منطقه وخیابان دیگر، ساعت ها به نبرد ودرگیری بامزدوران حکومتی پرداختند. تصاویرخامنه ای رهبر حکومت اسلامی را پائین کشیده ولگدمال نمودند. برخی وسائل نقلیه متعلق به نیروهای سرکوب رابه آتش کشیدند و برخی مناطق مانند آریاشهر را نیزساعت ها به تصرف خود درآوردند. شعارهای آشنای توده های مردم؛ مرگ بردیکتاتور، مرگ برجمهوری اسلامی، مرگ برخامنه ای ، مرگ براصل ولایت فقیه، زندانی سیاسی آزادبایدگردد، توپ تانک بسیجی دیگراثرندارد، باردیگردرخیابان ها ومحلات تهران طنین افکند.

 مزدوران حکومتی که ازقبل ، خودرا برای سرکوب مردم تجهیزوآماده ساخته بودند، صفوف اعتراض کنندگان را وحشیانه موردحمله قرارداده وباکابل وقمه وباتوم، به ضرب وشتم مردم پرداختند. نیروهای سرکوب رژیم، علاوه برپاشیدن رنگ به روی مردم به منظورشناسائی ودستگیری آنها، وعلاوه برشلیک گازاشک آور، باتیراندازی به روی مردم و نیزباشلیک گلوله های ساچمه ای، ده هاتن از مردم را مجروح وزخمی ساختند وده هاتن دیگررا دستگیر وبه اماکن نامعلومی منتقل ساختند. توده های مردم ایران، در سی ویکمین سالروزقیام ٢٢ بهمن ، علاوه بر تهران درچندین شهر دیگر، ازجمله دراصفهان، اهواز، شیراز، مشهد، گچساران و گنبد نیز به اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی برخاسته و وسیعاً دست به تظاهرات وراهپیمائی زدند. دراثراقدامات سرکوب گرانه رژیم وحملات وحشیانه مزدوران حکومتی به صفوف مردم، در این شهرها نیز ده ها تن زخمی وده ها تن دیگر بازداشت شده اند.

 به رغم تمام اقدامات سرکوب گرانه رژیم، تظاهرات خیابانی واقدامات پرشورامروز مردم ، بار دیگربراین واقعیت صحه گذاشت که اولاً ؛ وحشی گریهای رژیم وتشدیدکشتار وسرکوب، هیچ تأثیری درارعاب توده های مردم به جان آمده ندارد. ثانیاً، جنبش اعتراضی توده ای درروز ٢٢ بهمن، آن هم درتحت شرایطی که رژیم تمام توان وامکانات خودرابرای جلوگیری ازآن بسیج کرده بود، استیصال، درماندگی و ناتوانی رژیم در برابرجنبش توده ای را به طرزبارز وقاطعی به نمایش گذاشت.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازمبارزات توده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی، یورش به صفوف اعتراض کنندگان راقویاً محکوم میکند.

سازمان فدائیان(اقلیت) خواستارآن است که تمام بازداشت شدگان اخیر و همچنین کلیه زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرطی، بیدرنگ آزادشوند.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٢ بهمن  ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.