بزرگداشت روز جهانی کارگر در مونترآل

۱may2015_montreal-225x300سخنرانان:

مسعود صنیع (از اتحاد سوسیالیستی کارگری)

محمد اشرفی (فعال جنبش کارگری و کمونیستی)

حسین بهادری (فعال جنبش کارگری و کمونیستی)

یکی از فعالین جنبش دانشجویی در کبک

و

موزیک

زمان: شنبه ۲ ماه مه ۲۰۱۵، ساعت ۶ بعدازظهر

مکان:

Center Communauitaire

de St-Raymond

۵۶۰۰chemin Upper Lachine

Montreal, QC H4A 2A6

Tel: 514-569-2233

برگزارکنندگان: اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور – مونترآل

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – مونترآل

POST A COMMENT.