برگزاری اکسیون اعتراضی و حمایتی در ونکوور کانادا

روز شنبه ۷ دسامبر کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور، اکسیونی اعتراضی علیه کشتار و سرکوب و نیز در حمایت از زندانیان دستگیرشده توسط مزدوران و آدمکشان نظم فاشیستی و اسلامی حاکم بر ایران، در مرکز اصلی شهر برگزار نمودند. در این اکسیون شرکت‌کنندگان با حمل شعارها و پوسترهایی که تصاویر بی‌شماری از قربانیان قیام آبان ماه در آن نقش بسته بود، نفرت عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به جمهوری اسلامی ابراز داشتند.

این اکسیون سخنرانانی از فعالین چپ کانادایی، ایرانی، عراقی، فیلیپینی داشت. آنان ضمن حمایت از مبارزات زحمتکشان ایران علیه جمهوری اسلامی، عامل اصلی همه این شرایط اسفناک اقتصادی، ویرانی‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نیز کشتار در جهان را سرمایه‌داری و نظم نئولیبرالیسم برشمردند. در این حرکت اعتراضی و حمایتی همچنین چند تن از زندانیان سیاسی سابق با سخنرانی کوتاه خود عمق جنایات و کشتار و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را تشریح و خواستار حمایت کامل افکار آگاه جهانی، بخصوص فعالین چپ و آزادیخواه ایران در خارج کشور شدند. شرکت‌کنندگان در اکسیون ضمن دادن شعارهای ضد جمهوری اسلامی، خواستار رهایی و آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی در بند از زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن شرکت در این اکسیون شرکت فعالی داشتند.

زنده آباد آزادی-زندباد سوسیالیست

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا ۸ دسامبر ۲۰۱۹

POST A COMMENT.