بردیا: ارزیابی نوین٬ سی زمستان بعد

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به کنار، با چند نفر از به‌اصطلاح قشر روشنفکر پایین سی‌سال کمی در بارۀ اوضاع ایران صحبت بکنید و در بارۀ انقلاب بعدی و امکان انقلاب در کوتاه مدت از آنها سؤال کنید. با تعجب از شما می‌پرسند ……

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.