برای کارگرانی که استثمار می‌شوند

سگ‌هایتان را بیاورید

اینجا میان آجر و آهن ناله یک کارگر می‌آید

استخوان‌های خرد شده

ضایعات انسانی

چهر ه ای از خاک و خون

در خرابه‌های متروپل

با گلوی گرسنه

افتاده از دار بست

کارگری بی مواجب

مشتی کاغذ سفید امضاء

فاقد بیمه

در چادری پیچده می‌شوند

برای آینده فرزندان عبدالباقی سرمایه‌ای

اندوخته شود

 

 سیاهکوه

POST A COMMENT.