برای آزادی بیدرنگ و تضمین شغلی کارگران مس خاتون آباد، تلاش کنیم!

یک هفته پس از دستگیری ۲۸ کارگر مبارز مجتمع مس خاتون آباد، و به‌رغم پی‏گیری خانواده آن‌ها، هنوز این کارگران در بازداشتگاه رژیم ستمگر حاکم اسیرند.

بدنبال تجمعات اعتراضیِ مکرر  و مستمر کارگران در برابر فرمانداری و مقابل دفتر مجتمع مس خاتون‌آباد واقع در شهر بابک و بی‌توجهی به خواست کارگران، روز سه‌شنبه ششم بهمن، کارگران همراه با خانواده‌های خود در برابر درب ورودی مجتمع مس خاتون‌آباد دست به تجمع زدند. با یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه، بیست و هشت تن از کارگران بازداشت و به زندان شهر بابک منتقل شدند.

این کارگران جزء حدود سیصد کارگری هستند که قریب به چهار سال در پروژه احداث پالایشگاه مس خاتون‌آباد، با دستمزدهای بسیار ناچیز و شرایط دشوار، و به این امید که به استخدام مجتمع مس خاتون‌آباد درآیند، مشغول بکار بوده‌اند. اما با اتمام پروژه احداث و آغاز راه‌اندازی پالایشگاه، این کارگران اخراج شده‌اند. در اعتراض به این تصمیم، کارگران از چند ماه پیش و در چند نوبت دست به اعتراض زده‌اند. در اثر مبارزات مستمر کارگران و خانواده آن‌ها و طی یک آزمون استخدامی، فقط نیمی از کارگران برای ادامه کار در این مجتمع پذیرفته شده و مابقی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی‏ست که بنا به گفته وکیل کارگران، حتا طبق مصوبه ” شورای تأمین شهربابک”، مجتمع مس خاتون‌آباد حق اخراج کارگران به بهانه “آزمون استخدامی” را نداشته است.

سازمان فدائیان (اقلیت) اخراج و بازداشت کارگران مجتمع مس خاتون‌آباد را قویاً محکوم می‏کند.

همه‌ی کارگرانی که در پروژه احداث پالایشگاه مجتمع مس خاتون‌آباد مشارکت داشته‌اند، باید به استخدام این مجتمع درآیند و از ضمانت شغلی برخوردار باشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و مطالبات کارگران مجتمع مس خاتون‌آباد، خواستار آزادی بیدرنگ کارگران بازداشت شده است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۳ بهمن ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.