با سازماندهی اعتصاب عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده برخیزیم

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر ستمگران، مرگ بر دزدان و غارتگران حاکم بر ایران و مرگ بر خامنه ای که با “اشرار” خواندن جوانان و توده های معترض و بپاخاسته فرمان سرکوب و کشتار آنان را صادر کرد. جوانان و توده های سلحشوری که با سه برابر شدن قیمت بنزین به اعتراضات وسیع خیابانی علیه دزدان و آدمکشان و جنایتکاران حاکم بر ایران بپا خاسته اند. مرگ بر جنایتکاران و آدمکشانی که همانند اشرار و دزدان سر گردنه، چهل سال شرارت کرده اند، چهل سال مردم را کشتار کرده اند، چهل سال سرمایه های مملکت را غارت کرده اند، چهل سال جامعه را به قهقرا برده اند، چهل سال فقر و فلاکت روز افزون را بر عموم توده های مردم ایران تحمیل کرده اند و اکنون رهبر همین دزدان و آدمکشان سر گردنه که با اعتراضات وسیع خیابانی و قیام جوانان و توده های جان به لب رسیده مواجه شده است، با وقاحت و بی شرمی تمام این مردم بپاخاسته را “اشرار” خوانده است. مردم سلحشوری که از اینهمه سرکوب و کشتار، اینهمه غارت و چپاول، اینهمه دزدی و اختلاس حاکمان اسلامی به ستوه آمده اند و اکنون دیگر حاضر به تحمل وضعیت موجود نیستند.

جوانان و توده های زحمتکشی که گرانی بنزین جرقه ای بر خشم و انزجار چهل ساله آنان از نظام جمهوری اسلامی شد. خشمی که از نخستین ساعات گران شدن بنزین در اغلب شهرهای ایران شعله کشید و طی سه روز در اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراضات وسیع توده ای گرفته تا راه بندان و بستن جاده ها، از قیام و سنگر بندی گرفته تا جنگ و گریز خیابانی، از به آتش کشیدن مراکز سرکوب و ستم گرفته تا حمله به بانک ها و کانون های خرافات دینی، جملگی کابوسی برای خامنه ای و دیگر آدمکشان جمهوری اسلامی شده اند.

فرمان خامنه ای همراه با تاکیدات وزیر کشور جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار مردم بپا خاسته، تماما ناشی از همین شعله های بلند خشم و انزجار جوانان و توده های قیام کننده ای است که طی سه روز گذشته بر جان و خرمن جمهوری اسلامی شعله ور شده است.

کشتار ده ها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر از اعتراض کنندگان همراه با دستگیری تعداد بیشماری از توده های بپا خاسته و بر پایی حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای بزرگ، جملگی بیانگر این واقعیت است که هیات حاکمه ایران با وسعت بخشیدن به کشتار و گسترش دستگیری های خیابانی، اینبار نیز تصمیم گرفته است تا خیزش انقلابی روزهای اخیر را به شدت سرکوب و سرنوشت آن را با سرنوشت خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ هم کاسه کند. اگرچه، با توجه به عمق و وسعت مبارزات کنونی و با توجه به گستردگی آن بویژه در شهرهای بزرگ ایران، به نظر می آید ظرفیت و پتانسیل مبارزاتی کنونی بسیار فراتر از خیزش دیماه ۹۶ است، اما این وسعت و گستردگی هرگز به تنهایی کافی نیست. تجربه خیزش دیماه ۹۶ به خوبی نشان داده است که اینگونه خیزش های انقلابی هر چقدر هم گسترده باشند، هرچقدر هم  به درازا بکشند، بدون همراهی و پشتیبانی اعتصابات وسیع کارگری، بدون همگامی اعتصابات سراسری معلمان و بدون اعتصابات همزمان دانشجویی با مشکلات اساسی مواجه بوده و هر بار زیر مهمیز سرکوب و کشتار وحشیانه جمهوری اسلامی تن به عقب نشینی خواهند داد. پس لازم است همراه با گسترش مبارزات خیابانی، با سازماندهی اعتصابات عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده بشتابیم.

سازمان فدائیان (اقلیت) بااعلام انزجار شدید از “اشرار” خواندن جوانان و توده های بپا خاسته توسط خامنه ای، گسترش هر چه بیشتر مبارزات خیابانی را تنها پاسخ در خور به این عنصر فاسد و تبهکار می داند و فرمان خامنه ای جلاد در سرکوب و کشتار توده های معترض و جان به لب رسیده را قویا محکوم می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) سرکوب و کشتار ده ها تن از توده های معترض را قویا محکوم کرده و بر این باور است که با سازماندهی اعتصابات سیاسی عمومی می بایست تداوم خیزش انقلابی توده های بپا خاسته را تضمین کرد وبا قیام مسلحانه توده ای نظم موجود را برچید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیزم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ آبان ۱۳۹۸

کار- نان – آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.