اول ماه مه در هانوفر آلمان

هزاران تن در هانوفر آلمان در مراسم روز جهانی کارگر که به دعوت اتحادیه کارگری برگزار شد، شرکت کردند.

طبق برآورد برگزارکنندگان بیش از پنج هزار تن در این مراسم شرکت کردند. نیروهای چپ و کمونیست ایرانی از جمله فعالین سازمان نیز حضور فعالی در این روز داشتند.

از جمله شعارهای تظاهرکنندگان شعارهایی علیه جنگ امپریالیستی، دفاع از زندانیان سیاسی در ایران، خواست آزادی آنان و شعارهایی در مورد همبستگی بین‌المللی بود.

POST A COMMENT.