اول ماه مه در هامبورگ، کپنهاک

امروز به مناسبت اول ماه مه فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هامبورگ همراه با رفقای حزب کمونیست ایران و شورای فعالین سوسیالیست هامبورگ در آکسیونی که از طرف اتحادیه های سراسری آلمان فراخوان داده شده بود، شرکت کردند.

پس از دو سال کرونا، محدویت‌ها و تعطیلی، امسال در پارک (Fælledparken) که مملو از مردمی بود که روز جهانی کارگر را جشن گرفتند. احزاب و سازمان‌های چپ دانمارکی با شعارهای” نه به جنگ”، “نه به میلیتاریسم”، “نه به ناتو” و “مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم” همراه اتحادیه کارگری در این روز شرکت فعال داشتند. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک نیز در محل تجمع این احزاب و سازمان‌ها با برگزاری میز کتاب در جشن اول ماه مه همراه با آنها در کپنهاک حضور داشتند.

POST A COMMENT.