اعتراضات سراسری کارگران و چند نکته پیرامون آن

فشارهای اقتصادی و سیاسی طاقت‌فرسا بر دوش طبقه کارگر در حال افزایش است. تعطیل و توقف پی در پی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، ادامه اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها، عدم تضمین شغلی و در کنار این‌ها محدودیت‌ها و فشارهایی که سازمان به اصطلاح تأمین اجتماعی بر کارگران اعمال می‌کند، این وضعیت مشقت‌بار را به حالت انفجار نزدیک ساخته است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.