اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت در گذشت محمد سلطانی(ایوب مداین)

متاسفانه امروز ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ با خبر شدیم که جنبش چپ و کمونیستی ایران یکی از رفقای با ارزش خود، محمد سلطانی(ایوب مداین) را از دست داد. رفیق یکی از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود که قبل و بعد از قیام بهمن ماه ۱۳۵۷ با سازمان ارتباط داشت. در انشعاب بزرگ سازمان با نفی مواضع رفرمیستی اکثریت، موضع انقلابی اقلیت را برگزید و با سازمان به فعالیت خود ادامه داد. در آخرین انشعاب سازمان با هسته اقلیت فعالیت داشت و بعد از جدایی از هسته اقلیت در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک فعال کمونیست فعالیت سیاسی خود را تا لحظه پایان زندگی پر ثمرش ادامه داد. رفیق محمد از بنیانگذاران شورای فعالین سوسیالیست در هامبورگ بود. وی نقش فعالی در فعالیت‌های شهر هامبورگ داشت. رفیق محمد سخنوری مسلط بود که در مصاحبه با تلویزیون دمکراسی شورایی و کلاب هاووس دمکراسی شورایی مشارکت و در دیگر عرصه های مبارزاتی نقش فعالی ایفا و پیگیرانه با تن صدای گرمش نقطه نظرات خود را بیان میکرد. او همواره و فعالانه یک پای اصلی کنفرانس‌های سازمان فدائیان اقلیت بود و در تمامی مسائل مورد بحث، شرکت بسیار فعالی داشت. متاسفانه بیماری سرطان چه زود وجود عزیزش را احاطه و او را از ما گرفت.

کمیته خارج از کشور سازمان، فقدان این رفیق گرامی و عزیز را به خانواده رفیق محمد سلطانی، جنبش چپ و کمونیست تسلیت می‌گوید. یادش و راهش تداوم باد.

 

کمیته خارج کشورسازمان فدائیان(اقلیت)

۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

POST A COMMENT.