اطلاعیه هواداران ، کارگران و زحمتکشان هسته‌ی زاگرس مرکزی به مناسبت پنجاه و سومین سال گرد حماسه سیاهکل -زنده باد قیام سیاهکل

پیشاهنگ قادر نیست بدون این که خود مشعل سوزان و مظهر فداکاری و پایداری باشد توده ها را در راه انقلاب بسیج کند.

دهه ی ۱۳۴۰ تحکیم قدرت دیکتاتوری پهلوی بعد از کودتای ۲۸مرداد ۳۲ هیچ رقیبی در صحنه ی سیاسی نظامی برایش باقی نگذاشته بود به پشتیبانی امپریالیسم آمریکا پول کلان نفت به او پر و بال داد و حمایت سیاسی نظامی آمریکا از یکطرف، مدرن کردن ارتش و سلاح های مدرن غیر هسته ای از یک طرف، شاه را یکه تاز میدان کرده بود . سرکوب مبارزین تیرباران افسران انقلابی شکست احزاب توده ، و گرفتن سه جزیره و سرکوب چریک های ظفار، اینها همه عامل قدرت نمایی آن ها بود، ساواک به رهبری نصیری بی اندازه فعال بود و در کشتار فروگذار نبود در چنین شرایطی چه باید کرد؟

 

گذشته چراغ راه آینده است ، کتمان حقایق بدون تاریخ یا با تاریخ فرمایشی، گذشته را جلا نخواهد داد. ما رخداد های تاریخیمان را بدون کتمان و سربلندی و بدون واهمه بررسی و بیان میکنیم  و آنچه سد راه ما قرار گیرد و باعث خیانت در جنبش کارگری ‌ و توده ای گردد را رسوا خواهیم کرد، زیرا اگر اپورتونیسم را به حال خود بگذاریم و برخورد قاطع نکنیم تکرار تاریخ است و با سرپوش گذاشتن روی حرکت خائنین به کارگران و زحمتکشان پشت کرده ایم، و رسالتمان را به سرانجام نخواهیم رساند کسانی رهرو این گذرگاهند که حقیقت را کتمان نخواهند کرد.نباید جنبش کارگری را نایده بگیریم و تاریخ واقعی کسانی که صادقانه و جان بر کف جان شیرین خودرا فدا کرده اند را نادیده گرفت.

 

بحث اساسی با یکه تازی های شاه دیکتاتور ژاندارم منطقه با شرایطی که قبلا توضیح دادیم تحول یکه تازی باید بشکند شروع مبارزه ی مسلحانه سال ۴۹ و جنبش چریکی که فدائیان خلق نقطه ی آغاز آن علیه رژیم شاه در عملیات حمله به پاسگاه سیاهکل بود دهکده ای در استان شمالی گیلان که تیم ۱۶ نفره به رهبری رفیق صفایی فراهانی صورت گرفت پاسگاه را خلع سلاح کردند و جانانه جان شیرین خود را برای فردای کارگران و زحمتکشان فدا کردند و استوار و فداکار ایستادند ، سرآغاز این حرکت ۸ سال طول کشید و منجر به سازمان فدائیان شد که جنبش نوین کمونیستی ایران از چکیدن تک تک خون رفقا به وجود آمد. ما هرگز در حرکت شجاعانه ی جنبش چریکی سال ۴۹ سکوت نخواهیم کرد و این دستاورد بزرگ را ارج می نهیم، افتخار سازمان فدائیان اقلیت را در جنگ مسلحانه ی تاریخی ۴۹ می بینیم ، تداوم آن حرکت را در ذات خطی سازمان می بینیم ، ما نباید بگذاریم انقطاع تاریخی ایجاد شود  که نسل های بعدی ندانند مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم چه کسانی بوده اند  و چه دستاورد هایی داشته اند ، و آن کسانی که از سازمان خرده می گیرند و میگرفتن و مشی چریکی را در آن مقطع جدا از توده می دانستند چه دستاوردی داشته اند. تابو را فدائیان جان بر کف شکستند و نتیجه اش را ۵۷ مشاهده کردیم، تسخیر رادیو و تلویزیون را به  یاد بیاوریم چریک های فدایی آنرا تسخیر کرده اند، نتیجه اش بعد از ۵۷ در جنبش توده های کارگری ایران که ماحصل مبارزاتی فدائیان بود کاملا پیداست. گرامی میدارم جنبش چریکی سیاهکل را و یاد تمامی رفقا رو گرامی میداریم، زنده باد  جنبش کارگری و  زنده باد جنبش کارگری و مبارزات کارگران  صنعت نفت، گروه ملی فولاد ، لوله سازی، نیشکر هفت تپه، پارس جنوبی ، شرکت واحد و مبارزات هزاران کارگردیگر در سرتاسر ایران.

 

در پنجاه و سومین سالگرد حماسه سیاهکل یکبار دیگر یاد و خاطره رفقای سیاهکل ، بنیان گذاران سازمان و آرمان های سرخ و کارگری رفقا  را گرامی می داریم.

 

زنده باد اعتصاب ها و مبارزات رو به گسترش طبقه کارگر

نابود باد رژیم سرمایه داری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کار،نان، آزادی- حکومت شورایی

هواداران ، کارگران و زحمتکشان هسته‌ی زاگرس مرکزی

بهمن ۱۴۰۲

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۶  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.