اسناد کنگره اول سازمان (سال ۱۳۶۰)

نخستین کنگره سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران برگزار شد

 

POST A COMMENT.