از مطالبات کارگران مخابرات روستائی حمایت کنیم!

۷۰۰ تن ازکارگران مخابرات روستائی صبح امروز درمقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند.این کارگران که از شهرهای مختلف به تهران رفته بودند درادامه اعتراضات خود، با راه‏پیمائی به سمت شرکت مخابرات ایران ، درمقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.کارگران مخابرات روستائی دراین حرکت اعتراضی، باردیگر خواستارانعقاد قرارداد مستقیم، برخورداری ازحق بیمه و افزایش دستمزد شدند.

 این چندمین  باراست که کارگران مخابرات روستائی برای رسیدگی به وضعیت خود دست به اعتراض می‏زنند ودرمقابل مجلس و سایرنهادهای حکومتی تجمع می کنند. درخردادسال جاری نیزنزدیک به۱۵۰۰  کارگرمخابرات روستائی ازاستان های مختلف کشور دربرابرمجلس دست به اعتراض و تجمع زدند و سپس با راه‏پیمائی به سمت دادسرای عمومی انقلاب اسلامی واقع درمیدان ارگ،درمقابل این نهاد دولتی تجمع نمودند.درآن تاریخ، دادسرای تهران، شرکت مخابرات را مکلف به استمرار بیمه و انعقاد قراردادمستقیم برطبق ضوابط مقرردرقانون کار نمود. درحالی‏که برطبق قانون بودجه سال ۹۲و۹۳، مخابرات ایران متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است، اما این مصوبه درمورد اکثریت کارگران این شرکت اجرائی نشده است.ازحدود ده هزارکارگرمخابرات روستائی تنها حدود ۱۵۰۰ کارگرمشمول این مصوبه شده اند و بقیه کارگران که در بخش‌های نگهداری مرکز، راه اندازی، سیم کشی و خرابی تلفن مشغول به کارهستند  وبسیاری ازآنها ۱۵ تا۲۰ سال سابقه کاردارند، هنوز به صورت ساعتی و بدون حق بیمه کار می‌کنند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازمبارزات کارگران مخابرات روستائی ، خواستار تحقق فوری مطالبات آن‏هاست.این حق کارگران مخابرات روستائی و همه کارگران است که ازبیمه کامل اجتماعی شامل بیمه بیکاری،سوانح،نقص عضو، جراحت ، کهولت، فرسودگی ، امراض ناشی ازحرفه و ازکارافتادگی  و همچنین ازخدمات درمانی و بهداشتی رایگان برخوردارباشند.

طبقه سرمایه دارودولت این طبقه برای تشدید استثمارکارگران و افزایش سود خود، قراردادهای پیمانی،موقت وسفید امضارابرکارگران تحمیل کرده اند.سرمایه داران باتحمیل این‏گونه قراردادها برکارگران، آن هارا به‏طوردائمی درلبه پرت‏گاه اخراج و بیکاری قرارمی دهند وازاین شرایط، برای تحمیل انواع فشارها و بی‏حقوقی های دیگرنیز برکارگران سوء استفاده میکنند. کارگران خواستارلغو قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضا و انعقاد قراردادهای مستقیم و دستجمعی، استخدام رسمی و ضمانت شغلی هستند. سازمان فدائیان(اقلیت) ازاین مطالبات کارگران مخابرات روستائی نیز قویاً حمایت می کند و عموم کارگران رابه تشدید مبارزه علیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی فرا می خواند.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹  مهر ۱۳۹۳

 کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.