از اعتصاب کارگران کارخانه نی‏شکر هفت تپه حمایت کنیم

اعتصاب یکپارچه کارگران کارخانه نی ‏شکر هفت تپه که از صبح روز گذشته آغاز شده بود امروز نیز ادامه یافت. کارفرمای این کارخانه علاوه برعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که یکی ازخواستهای قبلی کارگران بوده است، حقوق فروردین ماه کارگران را نیز نپرداخته است. روزگذشته زمانی که کارگران فیش حقوقی خودرا گرفتند متوجه شدند که ٢۵ درصد افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری نیز درفیش های حقوقی آن ها منظور نشده است. پس ازآنکه  کارگران نی‏شکر هفت تپه دراعتراض به این موارد متحداً دست ازکار کشیدند،مدیریت کارخانه صبح امروز درمیان کارگران اعتصابی حاضرشد تا بامذاکره و وعده های توخالی، کارگران را به سرِ کار بازگرداند. این مذاکرات اما حاصلی برای کارگران دربرنداشت.اعتصاب کارگران کارخانه نی‏شکر هفت تپه امروز هم ادامه یافت. کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات خود و قبل از همه اعمال بی کم و کاست ٢۵ درصد افزایش حداقل دستمزد به اعتصاب ادامه خواهند داد.

کارفرمای کارخانه نی‏شکر هفت تپه درحالی از پرداخت به موقع حقوق کارگران و اعمال٢۵ درصد افزایش حداقل دستمزد طفره می رود که دردوماهی که از سال جاری گذشته است قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. دستمزد های کارگری حتا با اجرای مصوبه شورای عالی کار وافزایش ٢۵ درصدی حداقل دستمزد، به یک چهارم خط فقر نمی رسد. این دستمزد ها دربرابر هزینه های سرسام آور زندگی آن قدراندک و ناچیزاست که یک هفته تا ده روز بیشتر دوام نمی آورد. بااین حال سرمایه داران سودجو، زورگوئی و فشار برکارگران را به حدی افزایش داده اند که حتا ازپرداخت همین دستمزد های ناچیز مصوب هم خود داری می کنند. کارفرمای کارخانه نی‏شکرهفت تپه صریحاً به کارگران این کارخانه گفته است؛ حد اقل دستمزد را ٢۵ درصد اضافه نخواهد کرد، اگربخواهد چیزی به حد اقل دستمزد اضافه کند رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

این زورگوئی آشکار کارفرمای کارخانه نی‏شکر هفت تپه با اعتراض شدید و اعتصاب یکپارچه کارگران این کارخانه روبروشده است. کارگران مبارز هفت تپه پیش ازاین بارها و بارها نشان داده اند که با اتحاد واعتصاب و استفاده از اشکال متنوع مبارزه، می توانندکارفرما و حامیان وی را به عقب نشینی وادار نمایند و تمام مطالبات خود را متحقق سازند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از اعتصاب کارگران کارخانه نی‏شکر هفت تپه، خواهان تحقق فوری کلیه مطالبات کارگران است.

سازمان فدائیان(اقلیت) سایرکارگران را به حمایتِ عملی از اعتصاب کارگران نی‏شکر هفت تپه فرا می خواند.

زنده باد اعتصاب کارگران کارخانه نی‏شکر هفت تپه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢۶ اردیبهشت ۱٣۹٢ 

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.