از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام حمایت کنیم

کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام، از صبح روز یکشنبه سوم مهر، به طور گسترده ای دست به اعتصاب زدند و درمقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی تجمع کردند. کارگران پتروشیمی در این اعتصاب، که ادامه اعتصاب پیشین کارگران پتروشیمی در منطقه ماهشهر است، بار دیگر خواستاربرچیده شدن شرکت های پیمانکاری و قرارگرفتن تمام کارگران زیرپوشش مستقیم مجتمع پتروشیمی و تحقق سایر مطالبات خود شدند.

 پس از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام درفروردین سال جاری که به سرعت، سایر شرکت های پتروشیمی را نیز دربرگرفت وبه اعتصاب  بزرگ و سراسری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرفراروئید، کارفرما و مدیریت شرکت که نتوانسته بودند اعتصاب کارگران را درهم بشکنند، موقتاً عقب نشینی نموده و قول دادند خواست های کارگران را عملی سازند. پس از پایان اعتصاب اما مدیریت  هرروز به بهانه ای تحقق مطالبات کارگران را به تعویق انداخت و سرانجام چنین قول داد که در آخر شهریور و در نشستی با نمایندگان کارگران به این موضوع به طور قطعی رسیدگی نماید. اما این وعده نیز عملی نشد و مدیریت به منظور وقت کشی  و خسته کردن کارگران، برای چندمین بار خواستار تمدید مهلت شد. اما کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که به وعده های توخالی و نیرنگ مدیریت پی برده بودند، این وقت کشی های مدیریت را با اعتصاب یکپارچه خود پاسخ دادند. کارگران پتروشیمی بندر امام به تجربه و بیش از پیش دریافتند که هرگز نباید به وعده های دروغین مدیریت اعتماد کنند و تنها با اتحاد ومبارزه و اعتصاب یکپارچه وسراسری پتروشیمی هاست که قادرند کارفرما و مدیریت را عقب برانند و مطالبات خویش را متحقق سازند.

 اکنون وقت آن است که کارگران سایر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و کل کارگران پتروشیمی ها، با دست کشیدن از کار، به حمایت فعال از کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام برخیزند و با اعتصاب سراسری در تمام پتروشیمی ها، زمینه تحقق خواست کارگران پتروشیمی بندرامام را که خواست اکثر کارگران پتروشیمی هاست فراهم سازند.

 سازمان فدائیان(اقلیت) با تمام نیرو از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام حمایت می کند، سایر کارگران را به حمایت از کارگران این مجتمع پتروشیمی فرا می خواند  وخواستار تحقق فوری و کامل مطالبات کارگران است.

 سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

3 مهر 1390

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.