از اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران در آستانه اول ماه مه حمایت کنیم

درحالیکه فقط حدود ده روز به اول ماه مه روزجهانی کارگر باقی‏مانده است، استقبال پرشور کارگران ازاول ماه مه ، باموجی ازاعتصابات واجتماعات اعتراضی کارگری همراه گشته و درظرف دیروز و امروز صدهاتن ازکارگران دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده اند.

به دنبال اخراج صد تن ازکارگران کارخانه نوردلوله صفا، روزگذشته تمام کارگران این کارخانه دست ازکارکشیدند. کارفرمای این کارخانه که تحت فشاراعتصابات و مبارزات پیشین کارگران، پذیرفته بود بخشی ازمطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند، نه فقط به این قول خود عمل نکرد، بلکه با اخراج صد تن ازکارگران معترض، مذبوحانه تلاش نمود سایرکارگران این کارخانه را نیزمرعوب سازد. وی علاوه براخراج صد کارگر، قرارداد های یکساله و شش ماهه ۱۱۰۰ کارگراین کارخانه را که مدت آن به پایان رسیده بود ، تنها برای مدت یکماه تمدید نمود تا زمینه اخراج تعداد هرچه بیشتری ازکارگران رافراهم سازد. این اقدامات ضدکارگری، با اعتراض شدید کارگران این کارخانه روبرو شد. صبح روز گذشته وقتی که کارگران اخراجی وارد کارخانه شدند، سایر کارگران نیز به آن ها ملحق شدند و دراعتراض به اقدامات کارفرما و درحمایت از همکاران خویش دست ازکارکشیدند. درادامه این اعتصاب، کارگران شیفت شب نیز درحمایت وهبستگی با رفقای خود به‏طور یکپارچه دست به اعتصاب زدند.

کارگران کارخانه نوردلوله صفا درحالی  دست به اعتراض واعتصاب متحدانه زدند که در همین روز کارگران چندین کارخانه و مؤسسه دیگر نیزتجمعات اعتراضی برپاکردند.کارگران کارخانه قند و تصفیه شکراهواز طی دوروزمتوالی درمقابل استانداری خوزستان تجمعات اعتراضی برپا نمودند. کارگران کارخانه فارسیت دورود نیزدربرابرفرمان‏داری دست به تجمع زدند و خواستارپرداخت مطالبات معوقه خودشدند.کارگران راه آهن یزد نیز درمقابل استانداری دست به تجمع زدند و خواستارتبدیل وضعیت خود و قراردادمستقیم شدند.کارگران کارخانه کاشی رویال سمنان نیز دراعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم پرداخت دوماه دستمزد معوقه خود  درمقابل استانداری دست به تجمع زدند.

سرمایه داران و دولت آن‏ها بااخراج‏ها و بیکارسازی گسترده، تعیین دستمزدهای کارگری کمتر از یک چهارم خط فقر،عدم پرداخت به‏موقع دستمزد ها، فشارهای معیشتی و اقتصادی فوق العاده شدیدی رابرکارگران تحمیل نموده و استثمار و بی‏حقوقی کارگران را به حد اعلا رسانده اند. طبقه حاکم، میلیون ها کارگر و اعضای خانواده آن‏هارا به فقر و فلاکت و گرسنگی هولناکی سوق داده و زندگی آن‏ها را درمعرض تباهی و نیستی قرارداده است.این فشارها و تعرضات فزاینده، میلیون‏ها کارگر و خانواده های کارگری را به شدت درتنگنا قرار داده وزندگی کارگران را با دشواری‏های غیرقابل تحملی روبروساخته است.برای پایان دادن به این‏همه فلاکت و بدبختی و برای رهائی از وضعیت موجود، کارگران باید دست به دست هم دهند و متحد و یکپارچه دربرابر طبقه حاکم و تعرضات آن بایستند. راه دیگری جز تشدید مبارزه برای تغییر نظم موجود وجود ندارد. سرمایه داران راه دیگری برای شماکارگران باقی نگذاشته اند جزآن‏که علیه آن‏ها بپا خیزید و حق خود را ازحلقوم آن‏‏‏ها بیرون بکشید. اعتراضات واعتصابات خود را گسترش دهید.اعتصاب، آموزشگاه جنگیِ ما کارگران است. دراین آموزشگاه است که ما کارگران باید بیشتر بیاموزیم و خودرا برای پیکار بزرگی که اجتناب ناپذیر است آماده کنیم.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازاعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران، خواستار تحقق فوری کلیه مطالبات کارگران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) عموم کارگران را به اتحاد و تشدید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و نظم موجود فرا می‏خواند.

زنده باد اتحاد و پیکارکارگران علیه نظم موجود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقراربادحکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری- زنده باد سوسیالیسم

دوم اردیبهشت ۱٣۹٢

سازمان فدائیان (اقلیت)

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.