از تجمع اعتراضی بازنشستگان و اعتصاب سراسری معلمان حمایت کنیم

“گروه اتحاد بازنشستگان” همراه با سایر گروه ها و تشکل های بازنشستگان، با انتشار بیانیه ای عموم بازنشستگان را به برپائی یک تجمع اعتراضی سراسری درساعت ده صبح روز دوشنبه دوم دی‏ماه درمقابل مجلس فراخوانده است. این بازنشستگان که اکثریت قریب به اتفاق آن ها در زمره‏ی تهیدست ترین و تنگدست ترین اقشار زحمت‏کش جامعه‏اند، دراین بیانیه و اطلاعیه های انتشاریافته بعدی، ضمن اشاره به فقر فزاینده و تشدید وخامت وضعیت معیشتی و درعین حال بی توجهی دولت به سرنوشت میلیون ها بازنشسته، تصریح نموده اند که برای دست‏یابی به مطالبات خود، جز تداوم و تشدید مبارزه راه دیگری پیش پای آن‏ها نمانده است. دربیانه مشترک انتشار یافته، از بازنشستگانی که به هردلیل امکان حضور درتجمع اعتراضی تهران در مقابل مجلس را ندارند، دعوت به‏عمل آمده تجمعات اعتراضی خود را درمقابل استانداری‏ها برگزار کنند. بازنشستگان دربیانه خود بر اتحاد شاغلان و بازنشستگان تأکید و بر پیگیری اعتراض و استفاده از اشکال گوناگون مبارزه تا تحقق مطالبات خویش تأکید نموده اند.

به‏دنبال انتشار بیانیه و فراخوان بازنشستگان، “شورای هماهنگی تشکل‏های صنفی معلمان ایران” نیز با انتشار بیانیه ای در روز سه شنبه ۲۶ آذر، ضمن حمایت از فراخوان تجمع بازنشستگان و دعوت از تمام فرهنگیان بازنشسته برای شرکت دراین تجمع، عموم معلمان را به یک اعتصاب و تحصن درمدارس و تعطیل کلاس و درس، درهمین روز(دوم دی) فراخواند. “شورای هماهنگی” هشدار داده است اگر به خواست های معلمان رسیدگی نشود، اعتراضات گسترده تری را سازمان خواهد داد. “شورای هماهنگی” درعین حال با اشاره به برخورد های سرکوب‏گرانه رژیم با اجتماعات واعتراضات مسالمت آمیز، خطاب به سران ارشد نظام و دستگاه امنیتی آن، تأکید نموده است شیوه های سرکوب‏گرانه رژیم، معلمان و کارگران و سایر زحمت‏کشان را از ادامه مبارزه بازنخواهد داشت.

فراخوان تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان، حمایت فعال معلمان و سازماندهی اعتصاب سراسری، نوید بخش گسترش اعتصابات سراسری و تقویت اتحاد میان جنبش‏های اعتراضی‏ست. اتحادی که خود هموار کننده مسیر اعتصاب عمومی و سراسری‏ست.

جنبش‏های اعتراضی معلمان و بازنشستگان، مانند جنبش رادیکال دانشجویان، نمی توانسته اند از مجموعه شرایطی که قیام آبان در دل آن نطفه بست جداباشند و جدا نیستند. بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و همچنین کارگران نمی توانستند و نمی توانند نسبت به خون جوانان، دانش آموزان، بستگان و فرزندان خویش که آبان ماه بر زمین ریخت بی‏تفاوت بمانند. اعتصابات و اعتراضات سراسری تازه آغاز شده است و درادامه، این کمپ اعتراض و رودر روئی با نظم موجود است که پرشمارتر خواهد شد. جنبش های اعتراضی فوق ، درشعار ها و خواست های خود پیوسته برضرورت اتحاد کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان تأکید ورزیده اند. جنبش دانشجوئی نمونه های درخشانی از اتحاد خویش با جنبش طبقه کارگر را به نمایش گذاشته است. پیش از این نمونه های برجسته ای از حمایت جنبش اعتراضی معلمان از جنبش کارگری داشته ایم و اکنون شاهد اتحاد معلمان و باز نشستگان هستیم. این روند بسیار پر اهمیتی‏ست که در ادامه و گسترش آن، زمینه های گذار به اعتصابات گسترده‎‏تر سراسری و در نهایت اعتصاب عمومی سیاسی را فراهم می سازد. شرط اساسی آن اما ورود گسترده‏تر کارگران به عرصه مبارزه سیاسی واعتصاب های گسترده و سراسری‏ست. وقت آن است که کارگران به‏ویژه بخش پیشرو و متشکل کارگران و تشکل ها ی کارگری فعالانه به این کارزار ملحق شوند و راه را برای ورود متشکل طبقه کارگر به صحنه اعتصابات سراسری هموارکنند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازفراخوان بازنشستگان و معلمان و تجمع و اعتصاب سراسری آن ها ، ازعموم کارگران و زحمت‏کشان دعوت می کند ازاین اعتراضات فعالانه پشتیبانی کنند.

تجربه چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که وضعیت معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش مردم درطول تمام این دوران  نه فقط بهتر نشده، بلکه مدام وخیم‏تر شده است. این تجربه به همه‏گان می آموزد که تا این رژیم برمسند قدرت باشد، خواست های کارگران و زحمت‏کشان محقق نخواهد شد. لذا سازمان فدائیان(اقلیت) همه کارگران، معلمان، بازنشستگان و عموم توده های زحمت‏کش مردم را به تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورائی حول شعار کار نان آزادی فرا می‏خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.