آکسیون پشتیبانی از مقاومت مردم کردستان – هامبورگ ، شنبه ۲۶ نوامبر

POST A COMMENT.