آفتابکاران

ترانه نیست

شعر نیست

آفتابکاران

مارش نظامی است

سرود آگاهی است

بر ریشه‌های  جوان

بر ریشه‌های ممنوعه

در شیار صخره‌ها

در بلندای کوه‌ها

با قیام خلق

در کف خیابان

سرودهای  شورش می‌خوانند

با تفنگ  من

نغمه‌های تو

برای روزهای دلتنگی

آری

این راه سنگلاخ  است

دشوار

آنچه به دست می‌آری

زندگیست  یا مرگ

آنچه در این نبرد از دست می‌دهی

زنجیرهای پاست

آنچه بدست میاری

یک زندگی انسانیست

                      سیاهکوه

POST A COMMENT.