آزادی

می‌شنوید؟

همه آمده‌اند

با سر نیزه‌هایشان

زیر پلک ها را جستجو می‌کنند

شبانه در کوچه‌های تاریک

شعرها را تفتیش می‌کنند

شعرهای متعفن را نه

شعرهای معطر را

زمانی که زبان از لب هراس داشت

مبادا آزادی را در تکه‌ای نان پیچیده

باشند

نمی‌دانند پیام آوران مرگ

آخرین رقص آزادی با، دانایی،

عشق و ایمان بود

و تشنه زندان

پیکرهای به خاک افتاده

به رسم سرمایه

 

 سیاهکوه

POST A COMMENT.