نشریه کار سال ۱۳۸۹ – از شماره‌ ۵۷۰ تا ۵۹۳

کار شماره ۵۷۰ –  نیمه اول فروردین ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۱ –  نیمه دوم فروردین ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۲ –  نیمه اول اردیبهشت ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۳-  نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۴ –  نیمه اول خرداد ۱۳۸۹

 • دستاوردها و تجارب یک ساله‌ی جنبش سیاسی
 • خطر اعدام زندانیان سیاسی و ضرورت مبارزه علیه آن
 • دیکتاتور بزرگ و دیکتاتورهای کوچک در جمهوری اسلامی
 • گرامی باد یاد رفیق رضا حبیبیان
 • دیپلماسی سری، وکیل‌راد و رایس
 • من اعتراض نکردم، برتولت برشت

کار شماره ۵۷۵ –  نیمه دوم خرداد ۱۳۸۹

 • زور آزمایی قوای مقتنه و اجرایی، زور بی‌سلاح و با سلاح
 • سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند
 • ۲۹ سال پس از آن سال سیاه
 • مراسم سالگرد مرگ خمینی و صف بندی جناح‌های درون نظام جمهوری اسلامی
 • اسرائیل و جمهوری اسلامی، دو روی یک سکه‌ی تشنج‌آفرینی و ستم‌گری

کار شماره ۵۷۶ –  نیمه اول تیر ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۷ – نیمه اول تیر ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۸ – نیمه اول مرداد ۱۳۸۹

کار شماره ۵۷۹ – نیمه دوم مرداد ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۰ – نیمه اول شهریور ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۱ – نیمه دوم شهریور ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۲ – نیمه اول مهر ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۳ – نیمه دوم مهر ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۴ – نیمه اول آبان ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۵ – نیمه دوم آبان ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۶ – نیمه اول آذر ۱۳۸۹

کار شماره ۵۸۷ – نیمه دوم آذر ۸۹

کار شماره ۵۸۸ – نیمه اول دی ۸۹

کار شماره ۵۸۹ – نیمه دوم دی ۸۹

کار شماره ۵۹۰ – نیمه اول بهمن ۸۹

کار شماره ۵۹۱ – نیمه دوم بهمن ۸۹

کار شماره ۵۹۲- نیمه اول اسفند ۸۹

کار شماره ۵۹۳ – نیمه دوم اسفند ۸۹

POST A COMMENT.