ویدئوها

دیداری – شنیداری

دیداری شنیداری – از مطالبات کارگران شرکت واحد و سندیکای آن‌ها حمایت کنیم – دستگیری کارگران شهرداری اهواز و معدن البرز شرقی – شلاق و زندان این بار برای کارگران معدن بافق –