تجربه شوراها در انقلاب سال ۵٧ (١)

یکی از مهم‌ترین تجارب انقلاب سال ۵٧ در ایران، روی‌آوری کارگران و زحمتکشان به ایجاد شوراها در محل کار وزندگی بود. پس از شهریورماه که بحران سیاسی وسعت گرفت و اعتلای انقلابی به یک موقعیت انقلابی

اهمیت و نقش دستگاه قضایی در بقای حکومت اسلامی

در جمهوری اسلامی که حکومتی استبدادی و مذهبی‌ست، دستگاه قضایی – دادگاه‌ها و زندان – با ایفای نقش در سرکوب نارضایتی و اعتراضات توده‌ها، تمام قد در خدمت حفظ نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود قرار دارد. نقش

ایران بهشت مفسدان

تجمعات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری هم‌چنان ادامه دارد. جمعه ۲۰ بهمن، مال‌باختگان خشمگین، شیشه‌های مؤسسه کاسپین شعبه وکیل‌آباد مشهد را خرد کردند. در خبر دیگری آمده، روز سه‌شنبه جمعی از

کمک های مالی

  گرامی باد یاد و خاطرهٔ جان‌فشانان نبرد حماسی سیاهکل رفیق مهدی اسحاقی                      ۱۰۰یورو رفیق جلیل انفرادی                       ۱۰۰یورو رفیق هادی بنده خدا لنگرودی                 

نقش رژیم سلطنتی در استقرار دولت دینی در ایران

ا انقلاب سال ۵٧ و قیام مسلحانه ٢٢بهمن‌ماه، رژیم سلطنتی، این مظهر استبداد و ستمگری ٢۵٠٠ ساله شاهان، به دست توانای توده‌های انقلابی از ایران جاروب شد. اما دیکتاتوری و اختناق دوران رژیم شاه که توده

غارت دسترنج کارگران در بودجه ۹۷

از اواخر آذرماه، برای اولین بار و در سطحی وسیع توجه توده‌ها به بودجه‌ای جلب شد که هر سال حاصل کار و زحمت کارگران را به جیب سرمایه‌داران و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مذهبی می‌ریزد. مساله‌ای که ما