آرمان کمونیست

شبحی می‌بینم در صف کارگران این شبح ساحره نیست شبح یک علم است یک جهان‌بینی علمی که چنین می‌گوید و چنین باید کرد آرمان کمونیست هر کسی را به توان هر کسی را به نیاز طبقه باید از بین رود همه با هم

سکوت را بشکنیم

پنجره را باز می‌کنم، پشت دروازه‌های شهر، سکوت مبهمی است. در دیدگاهم کوه باوقار و سربلندی ایستاده است. باد بر سرکوه می‌کوبد. کوه پرصلابت اما پشت باد را به خاک می‌مالد. زیر نور رنگ‌پریده مهتاب، در