گزارش ۸ مارس شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران – هامبورگ

چهارشنبه ۸ مارس از ساعت ۱ تا ۲:۳۰ به مناسبت روز جهانی زن آکسیونی از طرف شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران هامبورگ جلو کنسولگری رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برگزار شد. اول از همه مختصر به نقش مهم روز جهانی زن و نقش و زحمات کمونیست‌هایی مثل کلارازتکین، روزا لوکزامبورگ، کولنتای و سایر زنان آزادیخواه و انقلابی در بنیان‌گذاری روز جهانی زن و دفاع از حقوق زنان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شد، سپس به نقش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان در مسائل سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین  حمله به مدارس دخترانه با گازهای شیمیایی و مسمومیت ۹۰۰ دانش‌آموز دختر در سه‌ماهه اخیر پرداخته شد.  در ادامه رفقای آلمانی و ایرانی بیانیه‌هایی به زبان آلمانی و فارسی در مورد روز جهانی زن و محکوم کردن رژیم ضد زن جمهوری اسلامی به‌ضرورت ادامه مبارزه علیه رژیم کودک کش جمهوری اسلامی تأکید کردند. پخش سروده‌ای متنوع انقلابی آکسیون را جذاب‌تر می‌کرد.

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم  مرگ بر جمهوری اسلامی

POST A COMMENT.