گزارش از اکسیون ۲۵ شهریور هامبورگ

امروز مصادف با ۲۵ شهریور سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و سرآغاز خیزش انقلابی ایران به فراخوان شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ، حزب کمونیست ایران و فعالین سازمان فدائیان اقلیت آکسیون اعتراضی جلوی سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این آکسیون رفقایی از حزب کمونیست مائوئیست آلمان و حزب مارکسیست لنینیست آلمان و همچنین رفقای مستقل کمونیست ایرانی و آلمانی حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. رفقای مائوئیست ضمن اشاره به نقش و جایگاه کشورهای امپریالیستی من‌جمله آلمان در خیزش‌ها و اعتراضات کشورهایی مانند ایران، ترکیه، سوریه و… شکست این حاکمیت‌ها را هم به‌نوعی شکست پروژه‌های امپریالیستی دانستند. رفقای حزب کمونیست لنینیست آلمان هم با تأکید بر مبارزه علیه امپریالیزم و ضرورت همبستگی بین‌المللی بر ایفای نقش خود تأکید داشتند.

 یکی از رفقای آلمانی که در زمینهٔ زندانیان سیاسی در سراسر جهان فعال است هم سخنانی ایراد کرد. رفقای شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ به زمان آلمانی و فارسی هم به تحلیل وضعیت پرداختند. رفقای حزب کمونیست هم به زبان آلمانی و فارسی صحبت‌هایی را در رابطه با جنبش انقلابی مردم ایران ایراد نمودند. رفقای فعالین سازمان اقلیت هم اطلاعیه سازمان را خواندند و بر تلاش برای به میدان آمدن طبقهٔ کارگر تأکید کردند.

این آکسیون با پخش و سرودهای انقلابی و شعارهایی که در داخل ایران توسط مردم سر داده می‌شد به پایان رسید.

 

۲۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

POST A COMMENT.