گزارشی از اکسیون حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور

شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸، اکسیونی در حمایت از اعتصابات سراسری رانندگان کامیون، کارگران هپکو، کارگران راه آهن و مبارزات معلمین و…، در مرکز شهر ونکوور زیر باران شدید برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این اکسیون ضمن دفاع قاطع از مطالبات و مبارزات کارگران و معلمین و دیگر اقشاراجتماعی در ایران،  سرکوب، دستگیری، زندانی کردن رانندگان و معلمان، ترورو گروگان‌گیری فعالین اجتماعی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم نمودند.

این اکسیون حمایتی توسط “کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور” تدارک دیده شده بود. شرکت‌کنندگان در این اکسیون که فعالین چپ و کمونیست شهر را در برمی‌گرفت با حمل بنر و عکس و با در تراکت‌هایی حاوی شعارهای حمایتی از مبارزات کارگران و معلمین و دیگر اقشار اجتماعی در ایران، از قبیل “پیش به سوی اعتصابات سراسری”، “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و…، به زبان‌های انگلیسی و فارسی، کوشیدند توجه افکار عمومی شهر را به اعتراضات و اعتصابات و وضعیت توده‌های مردم در ایران جلب کنند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در ونکوور با حمل شعار و پرچم سازمان هم‌گام با دیگر فعالین چپ و کمونیست در این اکسیون شرکت فعالی داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور

۵ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

POST A COMMENT.