گزارشی از آکسیون در حمایت از زنان و مردم زحمتکش افغانستان و علیه طالبان و سیاست‌های امپریالیستی در لندن

در روز شنبه ۲۱ آگوست در میدان ترافالگار در شهر لندن آکسیونی از ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر به همراه دیگر نیروهای چپ برگزار شد. ین آکسیون علیه طالبان و سیاست های امپریالیستی و در حمایت از زنان و مردم زحمتکش افغانستان بود. در طول آکسیون که ده‌ها نفر شرکت داشتند شعارهائی به زبان انگلیسی “علیه امپریالیسم آمریکا “و “مرگ بر طالبان  – چه در کابل چه تهران” داده شد. چند نفر از سازمان‌های سیاسی ایرانی و انگلیسی سخنرانی داشتند. در کنار آکسیون امروز نیروهای چپ، نیروهای ملی و مذهبی افغان نیز آکسیونی جداگانه را برگزار نمودند.

هواداران سازمان فدائیان ( اقلیت ) – لندن

POST A COMMENT.