گرامی باد چهل وسومین سالگرد ۱۹ بهمن ۴۹ حماسه انقلابی سیاهکل، وسی وپنجمین جاودانه روزهای ۲۱ و۲۲ قیام بهمن ماه ۵۷

درسپیده دم نوزده بهمن چهل ونه  ودرتداوم جنبش مارکسیسم- لنینیسم انقلابی بود که سازمان مابابرافراشتن پرچم انقلاب ودر مبارزه ای رزمجویانه اعلام موجودیت نمود. در زمانیکه پنجاه سال از عمر جنبش کمونیستی وازتشکیل اولین حزب انقلابی کمونیست ایران می گذشت.سازمان ما بمثابه یک جریان مارکسیسم انقلابی وبدنبال شکست زبونانه وبی عملی خفت بار حزب رفرمیسم توده ، از میان گروه ها، جریانات وافراد انقلابی شکل گرفت، که در دهه چهل برای برون رفت از وضعیت رکود وکسادی مبارزه در تلاشی انقلابی بودند.جوانان پرانرژی و مارکسیست انقلابی که در هسته های فعال سیاسی  پراکنده در جامعه فعالیت می کردند.

دهه اول فعالیت تشکیلاتی سازمان ما ، دهه پنجاه ، یکی از فراز های پرافتخار جنبش مارکسیسم – لنینیسم انقلابی ایران است.فعالیت زنان ومردان جوان پرشوری که در سلول های مخفی دلیرانه وبی مهابا در کار وپیکار قهری بودند وتوانستند تاثیرات گسترده ای بر جنبش مبارزاتی مردم وتوده ها وبرنیروهای مترقی و پیشرو جامعه بگذارند ودرسازماندهی کارگران،دهقانان،سربازان وروشنفکران نقش مهمی بازی کنند.

درمقطع ۵۷ ودر قیام توده ای سازمان ما در پیشاپیش توده های بپا خاسته نقش موثری در جنبش دمکراتیک انقلابی مردم داشت.بعداز قیام ۵۷ وبعد از انشعاب ودر دوره رونق جنبش کمونیستی ومبارزه دمکراتیک – سوسیالیستی علیه رژیم ارتجاعی به قدرت رسیده جمهوری اسلامی،سازمان ماپیشگام در مبارزه و مقابله جوئی انقلابی با رژیم، دریک همسوئی بادیگرجریانات ،گروه ها وسازمانهای انقلابی مارکسیست به دفاع از جنبش دمکراتیک انقلابی  واهداف سوسیالیستی طبقه کارگر پرداخت.درهمین زمان بود که سازمان ما برنامه عمل انقلابی خودرا در سطح جنبش کمونیستی ارائه داد وبه پیروی از بنیانگذران سازمان در شرایط واوضاعی متفاوت ودر سطحی وسیع تر وعمیق تربرای یک انقلاب اجتماعی سوسیالیستی کوششی پیگیر وانقلابی نمود.دراین دوره بسیاری ازرهبران، کادرها ،اعضاءوهوداران سازمان در درگیری های مسلحانه با رژیم از پای افتادند،یاتیرباران ویاگرفتار زندان های رژیم شدند.سازمان ما علیرغم دوران سختی که در ادامه  این سال ها پشت سر گذاشت ، فعالیتش در داخل کشور محدود شد،اما هیچگاه  ازفعالیت و مبارزه انقلابی باز نایستاد.

سازمان ما ، بعدازچند دهه فراز وفرودو اختناق وسرکوب ، بر برخی از کاستی ها  فائق آمده، اما مسائل اساسی زیادی وجود دارد که احتیاج به پیگیری وپاسخ دارند وباید با برنامه وراه کار عملی برای تحقق  آنها تلاش کند. سازمان  به عنوان یکی از اجزای جنبش کمونیستی ایران که سابقه مبارزاتی در پراتیک انقلابی دارد،همزمان با چهل وسومین  سالگرد حماسه سیاهکل وفعالیت انقلابی در دوره شکل گیری اش، می تواند نمونه ای ازکاروفعالیت انقلابی را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف ماهیتأ کیفی کنونی جنبش کمونیستی ایران وانقلاب وسیع اجتماعی سوسیالیستی سازمان بدهد.

یکی از فعالیت های سازمان ما درآغازشکل گیری،جذب گروه های کوچک وپراکنده ای  بود که بطور نامؤثری در مبارزه بودند، سازمان توانست بامبارزات جدی وپیگیر خود، اعتماد بخش اعظم آنان راجلب و جذب خود کند. امروزیکی از نقاط ضعف جنبش کمونیستی وکارگری پراکندگی آن است.سازمان با تشدید فعالیت خود دردو زمینه، کار تشکیلاتی ،وکار در عرصه تئوریک سیاسی می تواند به انسجام واتحاد طبقاتی جنبش کارگری کمونیستی یاری رساند.

بخشی از پراکندگی جنبش کارگری کمونیستی درگرو مبارزه سازمانیافته وهدفمند برای ایجاد حزب کمونیست است.مبارزه طبقاتی در شرایط امروز جامعه ما وجنبش کمونیستی، بطور اجتناب ناپذیری با کار وفعالیت سیاسی تشکیلاتی برای ایجاد حزب کمونیست و برای غلبه برپراکندگی جنبش کارگری- کمونیستی گره خورده است.تجربه مبارزاتی سازمان ما ،این جرأت وجسارت رابه ما می دهد که باانتخاب مشی درست وانقلابی در مسیر استراتژی سازمان بشکل وسیعی درجهت های گوناگون تلاش نمائیم.تجربه مبارزاتی که سازمان در دوره آغازین مبارزات خود، فارغ ازپرحرفی های معدود منتقدین ساحل نشین کم مایه ، آن را درجملات کوتاه”مارکسیسم لنینیسم خلاق”، و”ابتکارعمل انقلابی”!خودخلاصه می کرد.مورد جسارت آمیزی که امروز کمتر جریان مارکسیستی پیدا می شود،بدون ترس از انگ دیگران،متهورانه از انکشاف تازه ای در جهت پیشرفت جنبش مارکسیستی  دفاع کند . سازمان ما  گذشته ای روشن وپرافتخار رادر تاریخ پشت سر خود دارد وامروز که در مسیر یک انقلاب وسیع اجتماعی گام بر می دارد،  نباید فعالیت انقلابی خودرا مقید به چارچوب های کلیشه ای وتئوری های فرموله شده از قبل بکند ویادامنه تلاش وفعالیت سازمانی خودرا محدود به مرز هائی نماید که برخی ازجریانات تشکیلات گریزواما پر حرف تعیین می کنند.یا شبیه جریانات فرقه ای وخود برگزیده ای رفتارکند که سعی دارند بی عملی وناتوانی خود را درباصطلاح پاکیزگی مسائل تئوریک خود ساخته توجیه نمایند.جنبش کمونیستی امروز ایران بیش از هر زمانی کار وفعالیت انقلابی ازسازمان ما می طلبد.بعد ازسرکوب دهه شصت و قطع ارتباط فعالیت سازمان های خارج کشور،فرصت کار تشکیلاتی گسترده در داخل کشور و جذب نیروهای جوان  از گروه ها وسازمان ها واز جمله سازمان ما گرفته شد.امروز به وسعت تمام عرصه های اجتماعی زمینه های نسبی برای کار وفعالیت انقلابی درجامعه ودر میان کارگران وسایر اقشار اجتماعی بوجود آمده است.راه های مبارزه انقلابی وفعالیت سیاسی – تشکیلاتی، در مسیر مبارزه به درجاتی مهیا شده، ویا در حال گشایش است. این رابحران حاد اقتصادی-اجتماعی و سیاسی که جامعه ورژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را دربر گرفته، به ما می گوید! تلاش گسترده اما پراکنده وغیر منظم وغیر تشکیلاتی هرروزه طبقه کارگردر مبارزات تدافعی ودر بعضی مواقع مطالبه جویانه خود ،این موضوع را مرتب به ما گوشزد می کند! رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درادامه تلاش مذبوحانه وسرکوبگرانه خود برای حکومت کردن، ناتوان ،ضعیف وافشاء شده است.توده ها ی مردم واقشاراجتماعی وسیعی بطور عموم بر این ضعف وناتوانی رژیم پی برده اند. روحیه اعتراضی ومبارزه جوئی بالا گرفته.رژیم در تقابل و رویاروئی با توده ها ئی که حقوق آنان را در طی سال های گذشته به شکل گسترده ای پایمال کرده ،با وحشت و واهمه عمل می کند .جناح هائی ازرژیم  که تاکنون مطرود  بوده اند، نگران از سرنوشت رژیم وآینده آن، که  شبیه همه رژیم های تاریخ مصرف تمام شده ودر سراشیب افتاده، آفتابش درحال غروب است، برای نجات رژیم و مقابله با اوضاع بحرانی به کمک جناح در قدرت آمده اند و  بیهوده  در سعی وتلاشی فریبکارانه اند، تا بار دیگروبه شکلی دیگرهرچند مضحک، رژیم وارفته واز شکل افتاده جمهوری اسلامی را  دوباره دراذهان عمومی احیاء کنند.

اما،در چنین اوضاعی وبخصوص بعداز تحمل تحقیر وسرکوب، کشتار وزندان وسختی ها وتجربه های  تلخی که توده ها ازعملکرد رژیم درطول سال های طولانی دارند، این کار غیر ممکن است. در آستانه ی نوزده بهمن وروز های قیام ۲۱ و۲۲ بهمن ماه،روز ها وماه هائی که یکسره  با حرکت وسنت مبارزاتی، وشور وهیجان انقلابی در پیوند است قرار داریم. روزهائی که حرکت های اعتراضی عمومی را  برعلیه رژیم  شاه در اذهان عمومی زنده می کند.  طبقه کارگر و توده های به جان آمده ومعترض از وضع موجود، یک باردیگر، واین بارباید با جنبش عمومی و اعتراضی خود صدای مارش انقلاب را در گوش های سردمداران رژیم سرمایه داری ارتجاعی جمهوری اسلامی  زمزمه  کنند.ماه بهمن ،ماه انقلاب وقیام، ماه حماسه مسلحانه است.ماه بهمن، ماه زایش وتولد، ماه گل وخون است.ما فعالان داخل کشور- سازمان فدائیان اقلیت، نوزده بهمن سالروزتولد سازمان را به کارگران وزحمتکشان، به سازمان  وبه هوداران سازمان وهمه مردان وزنان ونیروهای انقلابی کمونیستی که درراستای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وبرای برپائی یک  انقلاب اجتماعی سوسیالیستی وحاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان می کوشند، تبریک می گوئیم.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

زنده با حاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان

جاودان باد خاطره اختران تابناک آسمان جنبش کمونیستی ایران

گرامی وجاودانه باد یاد جانباختگان حماسه سیاهکل.

 فعالین سازمان فدائیان اقلیت – داخل کشور۱۱بهمن ماه نود ودو

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.