کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                 ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                            ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مارس) ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد ۲میلیون تومان

 

سوئد

سیاهکل ۱۰۰۰ کرون

کمک به مراسم سیاهکل ۱۰۰ کرون

کمک به مراسم سیاهکل ۶۰۰۰ کرون

کمک به سیاهکل ۱۰۰۰ کرون

کمک به مراسم سیاهکل ۱۰۰۰ کرون

کمک به مراسم سیاهکل ۱۰۰۰ کرون

 

هلند

سیاهکل ۳۰۰ یورو

داوود مدائن (فوریه)               ۵۰ یورو

 

آلمان

۱۹ بهمن ۱۳۴۹، پیکار

رادیکال چپ انقلابی         ۱۰۰ یورو

 

آمریکا

مهسا ۲۵دلار

از سیاهکل تا

حکومت شورایی                     ۵۰ دلار

رفیق توکل

حکومت شورایی               ۱۰۰ دلار

 

آمریکای شمالی

 

رزم جاودانه و

ماندگار سیاه               ۳۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.