کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                  ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰ کرون

به یاد رفیق کبیرمان

حمید اشرف               ۱۰۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

آمریکا

 

مهسا پویان توکل

حکومت شورایی                      ۲۰ یورو

مهسا               ۲۵دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی    ۵۰  دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

به مناسبت ۱۹ بهمن               ۱۵۰۰ دلار

 

آلمان

 

جمهوری –اعدام                ۱۰۰ یورو

 

ایتالیا

 

فدا ۳۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.