کمک های مالی

کنفرانس ۱۷

 

ایتالیا- انحاد                                  ۲۴۰ یورو

سوئیس- ر.ن                                ۲۰۰ یورو

راه کارگر                                     ۵۰ یورو

کانادا- ونکور                               ۵۰ فرانک

سوئیس

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک

حمید اشرف ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داریوش کوهی ۲۰ یورو

 

آلمان

 در حمایت از جنبش کارگری ۵۰ یورو

رفقای کنگره،

عزم و رزمتان پایدار   ۵۰ یورو

 

سوئد

 

کارگر زندانی،

زندانی سیاسی آزاد باید گردد     ۲۰۰ کرون

 

POST A COMMENT.