کمک های مالی

هلند

 

رفیق مهدی اسحاقی                      ۱۰۰یورو

رفیق جلیل انفرادی                       ۱۰۰یورو

رفیق هادی بنده خدا لنگرودی                  ۱۰۰یورو

رفیق غفور حسن‌پور                     ۱۰۰یورو

رفیق عباس دانش بهزادی                  ۱۰۰یورو

رفیق اسکندر رحیمی ۱۰۰یورو

رفیق محمدرحیم سمائی ۱۰۰یورو

رفیق ناصر سیف دلیل صفایی ۱۰۰یورو

رفیق علی‌اکبر صفایی فراهانی ۱۰۰یورو

رفیق محمدهادی فاضلی ۱۰۰یورو

رفیق احمد فرهودی ۱۰۰یورو

رفیق محمدعلی محدث‌قندچی ۱۰۰یورو

رفیق شجاع‌الدین مشیدی ۱۰۰یورو

رفیق اسماعیل معینی عراقی ۱۰۰یورو

رفیق هوشنگ نیری ۱۰۰یورو

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک

حمید اشرف ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

با یاد رفقای سیاهکل آغازگران

جنبش نوین کمونیستی ۵۰ یورو

 

سوئد

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد ۲۰۰ کرون

 

POST A COMMENT.