کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                            ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                            ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                            ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                         ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                               ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                                        ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                           ۲۰۰ کرون

خروش (مارس)                                       ۲۰۰ کرون

خروش (آوریل)                                       ۲۰۰ کرون

 

 

هلند

داریوش کوهی                                         ۳۰ یورو

POST A COMMENT.