کمک‌های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

زنده باد اول ماه مه ۵۰ یورو

به یاد رفیق کریم ممقانی ۲۰ یورو

 

سوئد

 

یاد رفیق بیژن جزنی گرامی باد ۲۰۰ کرون

یاد جان‌باختگان همه

کمونیست‌های جهان گرامی باد ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

از ایران ۵میلیون تومان

 

POST A COMMENT.