پیام به سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد سیاهکل

رفقا بزرگداشت فداکاری و از خودگذشتگی گروهی از جوانان آگاه و کمونیست در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ در سیاهکل، در شرایطی که رژیم دیکتاتوری پهلوی، با اختناق و سرکوب، میلیونها تن از مردم ایران را به اسارت گرفته بود، بدون تردید نقطه عطفی در جنبش انقلابی و بخشی جدا ناشدنی از رزم نسل پیشاهنگ جامعه بود. رویداد سیاهکل، الگویی درخشان برای هزاران مبارز آن دوران بود که در سازمان چریک های فدایی به مبارزه پرداختند و متأسفانه برخی از آن‌ها جان باختند! ما یاد و خاطرۀ این عزیزان و قیام سیاهکل را گرامی می‌داریم.

رفقا! ما سازمان فدائیان (اقلیت) را صاحب اصلی و سکاندار سنت های انقلابی و اهداف و آرمانهای بزرگ سوسیالیستی حماسه آفرینان سیاهکل می دانیم. سازمان فدائیان (اقلیت) علیرغم چرخش های راستی که به بعد از قیام 57 در درون سازمان چریک های فدایی خلق به وقوع پبوست، به آرمان های انقلابی و کمونیستی اش وفادار ماند و پیگیرانه در راه تحقق اهداف بزرگ آزادیخواهانه و سوسیالیستی، برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار یک حکومت شورایی تلاش نموده و در تمام دورانی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر سر کار آمده است، از آرمانها و اهداف طبقه کارگر ایران و مطالبات تمام ستمدیدگان ایران دفاع کرده است.

رفقا ما شادمانیم که با سازمان شما در چند سال اخیر همکاری رفیقانه ای را با همراهی دیگر نیروهای چپ و کمونیست در “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” در راه پاسخگویی مشترک به تعهدات انقلابی و کمونیستی مان و پیشبرد نیازهای جنبش های اجتماعی در ایران و در راس آنها جنبش کارگری پیش برده ایم و بطور قطع تداوم و گسترش این همکاری ها، همگرایی و روابط عمیق تری بین ما ایجاد کرده و آن را مستحکم تر خواهد ساخت. امیدواریم این همگرایی و همکاری ها الگویی برای گسترش فعالیت های مشترک فی مابین و یاری رسان پیشبرد وظایف و اهداف مبارزه مان در میان فعالین چپ و کمونیست جامعه در داخل کشور و به ویژه در راستای شکل دادن به قطب چپ و کمونیستی باشد.

 

با تشکر از دعوتتان و آرزوی پیروزی!

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

 دهم فوریه ٢٠٢٣ برابر با ٢١ بهمن ١٤٠١

POST A COMMENT.