پیام اعضا و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور به  هجدهمین کنفرانس سازمان

با درودهای کمونیستی و انقلابی!

رفقا!

برگزاری هیجدهمین کنفرانس سازمان را به شما به کارگران و زحمتکشان و به همه نیروهای کمونیست و انقلابی و عموم توده ها تبریک میگوئیم.

رفقا!

هیجدهمین کنفرانس سازمان در زمانی برگزار میشود که جامعه وارد مرحله حساس سیاسی و انقلابی شده، اوضاع بیشتر از هر زمان دیگری ناپایدارتر و رژیم در استیصال کامل است. جامعه در آستانه تغییر و انقلاب آغوش خود را به روی ما گشوده است.

ما یقین داریم که رهنمود حاصل  کنفرانس سازمان که برگرفته از شرایط عینی جامعه است، بمثابه ابزار و اهرمی در دستان آزموده کارگران و زحمتکشان و توده های استثمار شده، بر علیه رژیم در حال اضمحلال سرمایه داری جمهوری اسلامی در این مرحله تاریخی بکار گرفته  می شود.

رفقا! ما اعضا و هواداران سازمان داخل کشور، هیجدهمین کنفرانس سازمان را گرامی می داریم و به شما و همه کارگران و زحمتکشان و به همه اردوی انقلاب تبریک می گوئیم.

زنده باد انقلاب

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

اعضا و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

۲۶ /۷ /۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.