پاسخ به سؤالات – سوسیالیسم

سؤال شده است که با توجه به نظر سازمان در مورد مرحله انقلاب و وظایف فوری طبقه کارگر، آیا کسی که به انقلاب سوسیالیستی و الغاء مالکیت خصوصی به‌عنوان وظیفه فوری طبقه کارگر معتقد است می‌تواند به عضویت سازمان ما درآید؟

ج – مقدمتا اضافه کنیم که سازمان ما یک سازمان کمونیست است که اساساً برای انقلاب سوسیالیستی، الغاء مالکیت خصوصی و برقراری یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کند…

متن کامل نشریه کار شماره ۳۳۹ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.